Aviso Legal

Aviso Legal​

VOORWERP

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik en gebruik van de website www.barapark.es eigendom van CAMPING CARAVANNING PARK PLAYA BARA, SL

Het surfen op de website schrijft u de toestand van GEBRUIKER van de website toe en houdt uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van alle voorwaarden die in deze wettelijke kennisgeving zijn gepubliceerd, waarbij u wordt gewaarschuwd dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door CAMPING CARAVANNING PARK PLAYA BARA , SL, in welk geval het zo lang mogelijk van tevoren zal worden gepubliceerd en meegedeeld.

Het is daarom raadzaam om de inhoud ervan aandachtig te lezen als u toegang wilt krijgen tot de informatie en diensten die op deze website worden aangeboden en deze wilt gebruiken.

De gebruiker is ook verplicht om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, de goede trouw, de openbare orde, de verkeerspraktijken en deze juridische kennisgeving, en is aansprakelijk jegens CAMPING CARAVANNING PARK PLAYA BARA, SL of jegens derden voor eventuele schade die kan ontstaan ​​als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.

Elk ander gebruik dan toegestaan ​​is uitdrukkelijk verboden, en CAMPING CARAVANNING PARK PLAYA BARA, SL kan de toegang en het gebruik op elk moment weigeren of intrekken.

Identificatie

CAMPING CARAVANNING PARK PLAYA BARA, SL informeert u, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, dat:

 • De bedrijfsnaam is: CAMPING CARAVANNING PARK PLAYA BARA, SL
 • De commerciële naam is: Camping Playa Bara
 • Uw CIF-nummer is: B43393784
 • De statutaire zetel is gevestigd op: CRTA. N-340 KM. 11883, 43883 RODA DE BARÀ – TARRAGONA
 • Het is geregistreerd in het handelsregister van Tarragona Volume: 1497 Folio: 163 · Bladnr. T-8549 – 9e registratie

COMMUNICATIE

Om met ons te communiceren, bieden wij u verschillende contactmogelijkheden die we hieronder beschrijven:

 • Teléf. 977802701
 • Email: admin@barapark.es; personal@barapark.es
 • Postadres: CRTA. N-340 KM. 11883, 43883 RODA DE BARÀ – TARRAGONA

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en Camping Playa Bara worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd wanneer ze op de hierboven beschreven manier worden gedaan.

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De website en haar informatie zijn vrij toegankelijk. Camping Playa Bara kan het gebruik van bepaalde diensten die op haar website worden aangeboden echter afhankelijk stellen van de voorafgaande formalisering van het overeenkomstige contract voor de levering van diensten onder licentie.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die aan Camping Playa Bara worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om op passende wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van Camping Playa Bara en deze niet te gebruiken voor onder meer:

 1. Het verspreiden van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe, aanstootgevende inhoud, ter ondersteuning van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
 2. Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die fouten of schade aan de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van Camping Playa Bara of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; evenals het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten door het enorme verbruik van computerbronnen waarmee Camping Playa Bara zijn diensten levert.
 3. Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van Camping Playa Bara of derden en, waar nodig, informatie te extraheren.
 4. Het schenden van de intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals het schenden van de vertrouwelijkheid van de informatie van Camping Playa Bara of derden.
 5. Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker.
 6. De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen aan Camping Playa Bara of enige andere vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 7. Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en stuur advertenties van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop- of andere commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan Camping Playa Bara en geen ervan kan worden opgevat als overgedragen aan de gebruiker.

Kortom, gebruikers die toegang krijgen tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, geautoriseerde privékopieën maken, zolang de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, noch onderworpen zijn aan geen enkele vorm van uitbuiting.

Op dezelfde manier zijn alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van Camping Playa Bara, en er kan niet worden begrepen dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht daarop verleent.

De distributie, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen Camping Playa Bara en de eigenaar van de website waarop deze is geplaatst, noch de aanvaarding en goedkeuring door Camping Playa Bara van de inhoud of diensten ervan.

Camping Playa Bara is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld, of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ DE TOEGANG EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De eigenaar van de website sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van de website, hoewel hij altijd zal proberen de onderbreking zo snel mogelijk te herstellen en voor zover hij over alternatieve middelen beschikt.

Camping Playa Bara sluit, voor zover toegestaan ​​door het rechtssysteem, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 1. De onmogelijkheid van toegang tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan ​​van ondeugden en gebreken van allerlei soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan de waartoe toegang is verkregen via de website of de aangeboden diensten.
 2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
 3. Het niet naleven van wetten, goede trouw, openbare orde, verkeerspraktijken en deze juridische kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is Camping Playa Bara niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en het eigen imago, evenals de regelgeving . met betrekking tot oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Op dezelfde manier wijst Camping Playa Bara elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. Camping Playa Bara garandeert niet en is ook niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt zij een bezoek aan hen niet aan, en is dus niet verantwoordelijk voor het verkregen resultaat. Camping Playa Bara is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van hyperlinks door derden.

PROCEDURE IN GEVAL VAN ACTIVITEITEN VAN ONWETTIGE AARD

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de illegale aard van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk zijn via de website onthullen, moeten zij een bericht sturen kennisgeving aan Camping Playa Bara, waarbij u zich naar behoren identificeert en de vermeende overtredingen specificeert.

PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van de wetten, reglementen, plannen, algemene bepalingen en besluiten die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de overheidsadministraties, die het enige instrument vormen dat getuigt van de authenticiteit ervan en inhoud. De informatie op deze website moet worden opgevat als een gids zonder juridische geldigheid.

Close
Close